1.Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:

 1. Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde
  verwerking van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet
  geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen
  of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.
 2. Dit reglement is van toepassing binnen Zorg Noord Nederland en heeft betrekking op de
  verwerkingen van persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en vrijwilligers.
 3. Doel
 4. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken
  over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden
  alsmede de doeleinden zoals die staan omschreven in de statuten, de jaarplannen en andere
  plannen van Zorg Noord Nederland en het voeren van beleid en beheer in het kader van
  deze doeleinden.
 5. De doeleinden waarvoor binnen Zorg Noord Nederland gegevens worden verzameld en
  verwerkt, staan uitdrukkelijk omschreven in de bijlage.
 6. Vertegenwoordiging betrokkene
 7. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt
  of indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve
  van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de
  betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming
  wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijk machtiging heeft
  afgegeven terzake diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming
  door de schriftelijk gemachtigde vereist.
 8. Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk
  vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.
 9. Verantwoordelijkheid voor het beheer en
  aansprakelijkheid
  Privacyreglement Zorg Noord Nederland
 10. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking
  en het beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke
  wordt doorgaans een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens.
 11. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische
  maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van
  onrechtmatige verwerking van gegevens.
 12. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd
  indien de verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een
  overeenkomst (of door middel van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en
  verantwoordelijke.
 13. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt
  veroorzaakt door het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De
  bewerker is aansprakelijk voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door
  zijn handelen.
 14. Rechtmatige verwerking
 15. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en dit reglement op
  behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 16. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden
  verzameld en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de
  doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 17. Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of
  vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer
  persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie
  nodig is.
  4 Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
 1. De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor
  een wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van
  zorg aan betrokkene wordt verleend.
 2. Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook
  de bewerker zelf – verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke,
  behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.
 3. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep,
  wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.
 4. Verwerking van persoonsgegevens
 5. De verwerking vindt plaats door hulp- of dienstverleners in de maatschappelijke
  dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de
  betrokkene, dan wel beheer van de desbetreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk
  is.
 6. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 7. De verwerking geschiedt op verzoek van een verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is
  voor de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico, dan wel voor zover
  dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
 8. Zonder toestemming van de cliënt kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk
  onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de patiënt
  worden verstrekt indien:
  4.
  a. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de
  uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke
  levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad, of het vragen van
  toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan
  worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de gegevens in zodanige
  vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt
  voorkomen.Verstrekking is pas mogelijk indien:
  b. het onderzoek het algemeen belang dient;
  c. het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd en
  Privacyreglement Zorg Noord Nederland
  d. voor zover de betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft
  gemaakt.
 9. Het verbod om bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 8 te verwerken is niet van
  toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van
  persoonsgegevens over iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of
  verzorging van de betrokkene.
 10. Bijzondere persoonsgegevens
 11. De verwerking van persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras,
  politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of
  van strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, behalve in de gevallen waarin de wet
  uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke
  gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 17 tot en met 22 van de wet).
 12. Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17
  tot en met 22 van de wet, niet voor zover er sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in
  artikel 23 van de wet.
 13. Gegevensverwerving Gegevens verkregen bij
  betrokkene
 14. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de
  verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:
 1. De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat –
  gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of
  het gebruik dat ervan wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een
  behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
 2. Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de
  betrokkene mede:
  3.
 1. Het onder 3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling
  onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de
  verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.
 2. Het onder 3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking
  bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de
  betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot
  vastlegging of verstrekking van de hem betreffende gegevens.
 3. Recht op inzage
 4. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn
  persoon betrekking hebben.
 5. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek – zo spoedig mogelijk maar
  uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee of
  persoonsgegevens worden verwerkt die hem betreffen.
 6. Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst – zo
  spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek –
  schriftelijk een volledig overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van
  de gegevensverwerking, de gegevens of categorieën van gegevens waarop de
  verwerking betrekking heeft, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de
  gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.
 7. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke
  aan het verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.
  De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit
  noodzakelijk is in verband met:
 1. Verstrekking van persoonsgegevens
  Privacyreglement Zorg Noord Nederland
 2. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders
  dan na toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een
  daartoe strekkend wettelijk voorschrift of de noodtoestand.
 3. Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens wettelijk
  vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijk
  betrokkene of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit
  gevaar oplevert voor personen en of zaken.
 4. Indien in het kader van bemoeizorgoverleg zonder toestemming van betrokkene met
  andere hulp- of dienstverleners, geschiedt dit met inachtneming van de Handreiking
  Gegevensuitwisseling in het kader van Bemoeizorg zoals vastgesteld door GGZ Nederland,
  GGD Nederland en de KNMG.
 5. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering
 6. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot
  verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte
  persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de
  verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of m,eer omvatten dan voor het doel van
  de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden
  verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
 7. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier
  weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij
  daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de
  mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke.
 8. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling,
  verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet
  mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.
 9. Bewaren van gegevens
 10. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de
  betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij
  worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.
  Privacyreglement Zorg Noord Nederland
 11. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard
  blijven.
 12. De bewaartermijn voor medische /zorggegevens is in beginsel vijftien jaren, te rekenen
  vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg
  van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit.
 13. Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de
  realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt,
  tenzij ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden
  bewaard. Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot
  individuele personen onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.
 14. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een
  verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de
  desbetreffende medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
 15. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat
 1. Melding van verwerking van gegevens
 2. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor
  de realisatie van een doel of samenhangende doelen bestemd is, wordt aangemeld bij het
  College Bescherming Persoonsgegevens, voordat met de verwerking wordt begonnen.
 3. De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van
  een doel of samenhangende doelen is bestemd, wordt aangemeld indien deze is
  onderworpen aan voorafgaand onderzoek. Voorafgaand onderzoek vindt plaats indien de
  verantwoordelijke:
 1. Klachtenregeling
  Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden
  nageleefd, kan hij zich richten tot:
 1. Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift
  1.Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke.
  2.De wijzigingen in het reglement zijn van kracht vier weken, nadat ze bekend zijn gemaakt
  aan betrokkenen.
  3.Dit reglement is per 01-01-2020 in werking getreden.
  4.Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een
  afschrift van dit reglement worden verkregen.
 2. Onvoorzien
  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met
  inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.
  Informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens:
  Privacyreglement Zorg Noord Nederland