Missie & Visie​

Zorg Noord Nederland is een kleinschalige, professionele, maar vooral laagdrempelige en vriendelijke organisatie op gebied van begeleiding. Zorg Noord Nederland is een organisatie die altijd in dienst staat van de cliënt. Dat is onze belangrijkste motivatie.

Regelmatig ontmoeten wij mensen en gezinnen die niet weten waar ze naar toe moeten voor de juiste hulpverlening. Mensen nemen al snel genoegen met hulp verlening, en voelen zich soms niet begrepen of geven de moed op verbetering op met alle gevolgen van dien. Zorg Noord Nederland  wil graag mensen begeleiden naar de juiste begeleidings – hulpvorm. Een vorm die past, een vorm waarbij sprake is van vertrouwen en wederzijds respect. Wij bewegen met onze cliënten (lees mensen) mee. Vanuit een zorgzame, zorgvuldige, doch confronterende en respectvolle basishouding bieden wij ondersteuning. Wij hebben een krachtig, specialistisch en warm netwerk van allemaal professionele mensenmensen, medewerkers en ZZP-ers, waarmee wij samenwerken. Dat is ons basisteam. Op deze manier kan een ieder zich op een eigen manier (maatwerk) en in eigen tempo, zich binnen hun eigen leefomgeving en netwerk herstellen of verder ontwikkelen.

De laatste jaren heeft de zorg in Nederland heel wat te verduren gehad. Het moet gaan om zorg, niet om administratieve rompslomp. Momenten hebben we gedacht dat we het niet zouden redden als jonge organisatie. Toch zijn we volop in ontwikkeling. Dat komt voort uit het feit dat we altijd kiezen voor onze mensen. We luisteren naar onze klanten en collega’s, en nemen de kritiek ter harte. Mensen moeten zelf kunnen aangeven waar de behoefte ligt. Zorg Noord Nederland  ondersteunt en stuurt bij waar nodig waarbij wij ons onderscheiden door werkelijk met de mensen te werken, te praten zonder vakjargon, en goed te luisteren. We werken niet BINNEN de professionele kaders, maar MET de kaders. Bij de één past een intensieve, directe en confronterende benadering, bij een ander juist een terughoudende en afwachtende. Doch altijd eerlijk en ondersteunend. Iedere mens is anders, iedere mens is uniek.

Gezien de toekomst hebben we het volste vertrouwen dat Zorg Noord Nederland  alleen nog maar verder groeit, maar in een gezond tempo met de zorg voor onszelf en onze cliënten voorop. Bij Zorg Noord Nederland zijn we in de eerste plaats MENS, dat is onze kracht. We laten cliënten spreken, begrijpen wat bedoeld wordt en spreken dezelfde begrijpbare taal. We hebben ‘gewoon een gesprek, zonder alle toeters en bellen’ en behouden daarmee het wederzijds respect en vertrouwen. Ook wìj zijn in de eerste plaats MENS, daarna pas hulpverlener.

 

Missie en visie – puntsgewijs

De cliënt staat altijd centraal 

 • Wederzijds vertrouwen en respect (openheid en eerlijkheid) tussen de cliënt en de hulpverlener; op basis van gepast vertrouwen en professionele nabijheid, in plaats van professionele afstand
 • Respectvolle benadering: de hulpverlener toont altijd begrip, vanuit die visie worden cliënten begeleid
 • Zachtaardige, laagdrempelige en vriendelijke manier van begeleiden, in begrijpbare taal
 • Hulp en ondersteuning bieden daar waar de cliënt behoefte aan heeft (vraaggericht), in een eigen tempo (geen tijdsbestek, wel een tijdsdoel)
 • Zorgvuldig, transparant en oplossingsgericht werken
 • Werken Met kaders, niet Binnen kaders
 • Een positieve en constructieve instelling/benaderingswijze
 • Confrontatie en humor als belangrijkste instrumenten

 

Missie en visie – oorspronkelijke speerpunten

 • Mensen met een willekeurige hulpvraag vrijwel direct kunnen beantwoorden
 • Hiertoe een breed en betrouwbaar netwerk opbouwen, uitbreiden, onderhouden en vastleggen waarin verschillende functies en disciplines zijn gewaarborgd
 • Een cliënt binnen een netwerk van vaste professionals kunnen begeleiden
 • Ontwikkelen van dit kwaliteitshandboek
 • Onze zorg direct inzetbaar laten zijn vanuit gemeenten en overige aanbieders

 

Missie en visie – de symboliek van het logo 

De visie van Zorg Noord Nederland is uit te leggen aan de hand van het logo. Het logo is afgeleid van een hart. Een gevoel van: “Het komt goed”, een gevoel van “warmte en vertrouwen”. Dat is het gevoel dat ik met dit logo wil uitdragen. Dat is het gevoel dat ik u met Zorg Noord Nederland wil geven.  Het hart biedt  kracht en veiligheid voor de hulpvrager om zich te ontwikkelen tot een eigen, respectabele individu. Om zich op eigen kracht en in eigen tempo te ontwikkelen tot een Mens. Tot een persoon met een eigen karakter, een eigen persoonlijkheid, een eigen cultuur en achtergrond, een eigen IK. Een Mens met een netwerk van mensen om zich heen die hij/zij zelf heeft uitgekozen. Een Mens met een eigen respectabel vangnet voor als het even wat minder gaat in het leven. Een Mens! Dat is mijn doel. Dat is wat ik hoop dat ik met Zorg Noord Nederland te bereiken. 

Visie

Wij hopen met Zorg Noord Nederland te bereiken dat elk Mens een waardig

bestaan mag leven en zich begrepen en gerespecteerd voelt. Dat hij mag leven op een manier die bij hem/haar past. Dat ieder Mens eigen doelen mag hebben en dat Zorg Noord Nederland daarbij mag ondersteunen. Is er geen basis van vertrouwen en wederzijds respect dan heeft het hulpverleningstraject weinig kans van slagen. “Het hebben van gewoon een gesprek, zonder alle toeters en bellen…” is een basisprincipe dat bijna altijd werkt. Een gesprek van mens-tot-mens. Van daaruit kan de vertaalzin worden gemaakt naar een eventuele vorm van hulp verlenen.

 

Exclusie regeling 

Algemene exclusiecriteria 

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en dus niet kunnen plaatsen zijn cliënten waar sprake is van: 

 1. Complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 2. Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 3. Het verstrekken of toedienen van medicatie;
 4. Totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 5. Wegloopgedrag;
 6. claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen; 
 7. Zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
 8. Florerende psychoses;
 9. Het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ).
 10. Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist. 

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen. 

Opmerking: De situatie van cliënten kan veranderen op het moment dat ze bij Zorg Noord Nederland in zorg zijn. Wanneer cliënten op basis van onze exclusiecriteria uitgesloten moeten worden van onze zorg, gaan wij samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger op zoek naar een organisatie waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.